Bác Hồ đã dạy : “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? phần lớn chính là nhờ vào công học ...