A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin chủ trương của Thành phố về mức thu học phí năm học 2019-2020

1. LQ trinh ting hgc ptri tl6i vcri gi6o dgc mim non, gi6o dgc ptr6 th6ng c6ng lip cta thhnh ptr6 ffa NQi tir nim h9c20l6-2017 tl6n nim h1c2020-2021 Ngdy 01/8/2016, HDND Thenh ph6 ban hdnh Nghi quyiit sO O:ZZOlOruqFIDND v€ vi€c Quy dinh muc thu hoc phi d6i voi gi6o duc mAm non, gi6o duc ph6 th6ng c6ng l4p n6m hoc 2016-2017 vd mirc thu hoc phi d6i voi gido duc dai . .;. hoc, gido dqc ngh6 nghiQp cOng l4p tu ndm hgc 2016-2017 ddn ndm hqc 2020- 2021 ctathdnh phO HA N6i. HDND Thdnh ph6 dd th6ng qua nguy6n tirc xdy dtmg mric thu hgc phi tu ndm hoc 2Ol7-2018 d€n nim hoc 2020-2021: Hoc phi hdng ndm sd drqc itiiu chinh tdng diin trong khung quy dlnh, itiin ndm hgc 2020-2021 mttc thu hoc phi se biing mrlc cao nhdt tuong khung quy itinh tgi Khodn 1, Diiu 4, Ngh! dinh sA 86/201S/ND-CP cfia Chinh phn d


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 03 : 1.488